เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563/1


รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 225
ผู้ดูแล: Alexander Anangafac Morfor,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 34 คน
สถานที่: ห้อง 225
ผู้ดูแล: Siep Kooijman,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 223
ผู้ดูแล: Jewelren Enquilino ,
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 29 คน
สถานที่: ห้อง 222
ผู้ดูแล: Wilson Arrey,
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: Sonny Kim,
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ผู้ดูแล: นายธีรพงษ์ กล้าขยัน,-
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นางสาวลมัย ฆารไสว ,นายสหชัย โรจนาศรี(นิสิต)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องงานบ้าน
ผู้ดูแล: นางสาวพิชญา ตริสกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องงานบ้าน
ผู้ดูแล: นางจิตตรา พลวิจิตร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาหกเหลี่ยมหน้าอาคาร6
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐวรพิชชา วงศ์สินวิภากร,นางสาวณัฐวรพิชา วงศ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องงานประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์,นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 526
ผู้ดูแล: ครูมนสิชา อุดรบูรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: วันเพ็ญ สืบบุตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานหน้าอาคารอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูชิตวิชัย อิ่มรุ่ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้อาคาร2
ผู้ดูแล: นางสาวรุจิรา. สารปรัง,นางสาวรุจิรา. สารปรัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร5
ผู้ดูแล: นายบวร ฉายถวิล,
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: กรรณิกา สมจิตร์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
ผู้ดูแล: นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม,นางสาวสุภาพร อาคะราช
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 5 ห้อง 536
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: กัลยา ศิริแสงสกุล,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: นางจุฑาภรณ์ วิเชัยรภักดิ์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 90 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางศริยา ระดาฤทธิ์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางนาถนภา สารทะวงศ์ ,นางสาวจันทนา ฉายจรุง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง304
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง,นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: นางสาวเทียนแก้ว แสงสว่าง,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 5 ชั้น 3
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 528
ผู้ดูแล: นายวีระยุทธ มณีโคตร,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพัฒนาพร เขจรนิตย์,นางสาวนาฏยา ชนะเทพา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัย,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร4
ผู้ดูแล: นางจตุพร เกิดพันธุ์,นางจตุพร เกิดพันธุ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางศริยา ระดาฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: สุรีรัตน์. มะธิปะโน,สุรีรัตน์ มะธิปะโน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวาสนา คงสมมาตร,นางจารินี สุวรรณรักษ์,นางปทิตตา ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ บัวเกิด,นางสาวรุ่งสุรีย์ อิ่มใจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายวิจิตร ภูโอบ,นายพีรวิศ โพธิทองดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางชวนพิศ โนนสินชัย,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องเรียน IMS 4/14
ผู้ดูแล: นางณัฐนพิน สุณะไตรย์,
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 231
ผู้ดูแล: นางรุ่งตวัน ยุบลชิต,-
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาเกาหลี (215)
ผู้ดูแล: นางจิราเจต ศิริพานิช,
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษา (231)
ผู้ดูแล: ฉันทะยา ป้อมเสมา,-
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางปญรจน์ นาจอมเทียร,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ตามนัดหมาย
ผู้ดูแล: นางสาวมนัสวี เวชกามา, นางสาวลำไพ ต้นวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาววจี ศรีจรัญ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องนิวซีแลนด์
ผู้ดูแล: นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์,นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าอาคาร 2 (จุดเช็คอินกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)
ผู้ดูแล: นส. ยุพาพรรณ เหล่าทองสาร,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: อาคาร4
ผู้ดูแล: นางสาวนันทพร มุลวิไล,
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางณัฐพร สิริกุลวงศ์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางกรชุลี พรหมแก้ว,
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.3/8 (417)
ผู้ดูแล: ครูศรัญญา บุญจอม,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 523
ผู้ดูแล: น.ส.วิราพร จำปารัตน์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง332
ผู้ดูแล: นางเพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
ผู้ดูแล: พิชญาภร หลานวงศ์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 328
ผู้ดูแล: นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช,
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายปิติภัทร พาโสมนัสสกุล,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: ครูสุภาพร สีสังข์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 4 ขั่นสอง
ผู้ดูแล: นายภาสกร วงศ์วิริยะ,นายภาสกร วงศ์วิริยะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 5 คน
สถานที่: อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 1/3
ผู้ดูแล: นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ข้างสระว่ายน้ำ
ผู้ดูแล: นางพนิดา พาโสมนัสสกุล,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ระเบียงหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร2
ผู้ดูแล: นางสาวปรีดาพร แก้วนามไชย,นางสาวปรีดาพร แก้วนามไชย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวชลิตา ทันทบุตร,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวชิดชนก ป้องกัน,-
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งไผ่ ศรีคะรัตน์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: เรือนพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ,นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง414
ผู้ดูแล: นางรังษี พลโคกก่อง,นางสาวฐิติกาญจน์ ตราษี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง1/8
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ฆารชม ,ภาณุพงศ์ ธงศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 416
ผู้ดูแล: นางกมลรัตน์? อรุณ,นางกมลรัตน์? อรุณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 442
ผู้ดูแล: นางสายทอง อินธุโสภณ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางเครือวัลย์ ปัญญามี,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางปิยะธิดา ขัณฑ์ชลา,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นางละอองดาว. จิตต์พิริยะการ,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง331
ผู้ดูแล: นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์,-
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องหมอภาษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์,นางสาวสุรัญญา ญาณประสงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลา8เหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้,นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: เรือนเพาะชำโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: อะโน มรรควิจิตร,นางสาว สิรภัทร สายเนตร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (ห้อง 638)
ผู้ดูแล: นายสายวสันต์ วารี,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิช,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: บริเวณหน้าอาคารประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูชุติกาญจน์ วารีขันธ์,ครูชุติกาญจน์ วารีขันธ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หมวดวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: นางธิติยาญิ์ ภูพวกเดชา,นางธิติยาญิ์ ภูพวกเดชา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สำนักงานบริหารงานทั่วไป
ผู้ดูแล: นางสาวปารินทร์ ราชภักดี,นางสาวปารินทร์ ราชภักดี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 523
ผู้ดูแล: นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 621
ผู้ดูแล: ครูจุราลักษณ์ คชรมย์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 622
ผู้ดูแล: ครูสมคิด ภูถมดี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 623
ผู้ดูแล: ครูรัตติยา ภูบุญเติม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 624
ผู้ดูแล: ครูรัตนา ลครรำ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 626
ผู้ดูแล: ครูเนียรนภา อรรถวิไล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 625
ผู้ดูแล: ครูอรนิจ นาชัยเวียง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 627
ผู้ดูแล: ครูโกศล สีสังข์ , ครูอรนุช โวหารกล้า , ครูศิรินันท...
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 628
ผู้ดูแล: ครูภาคภูมิ เนียมบุญ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง 637
ผู้ดูแล: ครูธารทิพย จันทรนิมะ
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 136
ผู้ดูแล: นางพิสมัย พงษ์ศรีลา,นางสาวณัฐริกา ฉายสถิตย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สหกรณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ ,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารท1 ห้อง 134.
ผู้ดูแล: นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร5ชั้น3(ห้อง532)
ผู้ดูแล: นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล,นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: นางสาวอนิสสา อารมณ์สวะ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนอาคาร 6
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 133
ผู้ดูแล: นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี,นายวัชรพงศ์ เอกตาแสง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 125
ผู้ดูแล: นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางสาวสุวรรณา? กล้าหาญ?,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง136
ผู้ดูแล: นางลินดา? เขจรแข,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอม 724
ผู้ดูแล: นางสาวรัชนีพร. ภูแสงสี,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 722
ผู้ดูแล: นางสาวพิรดา มาลาม,นางสาววิไลรัตน์ พาดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 180 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นางบุณรดา ปากดีสี , นายธรรมศักดิ์ ปัญญา,นายรุ่งท...
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 180 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวเนตชนก ศรีโท,นางกัตติกา ภูหานาม,นายอธิการ ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 180 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น,นางสาวกิ่งแก้ว จุนทกอง,นางนพ...
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์1
ผู้ดูแล: นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง,นายกรกช ธรรมกุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์1
ผู้ดูแล: นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง,นายกรกช ธรรมกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 61 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นบ้าน
ผู้ดูแล: เจษฎา ฉายถวิล,เจษฎา ฉายถวิล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: นางสุรัตยา สาคมิตร,นางสาวอภิรนันท์ จันทรเสนา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 3
ผู้ดูแล: นายกฤษฎาคม ปัญจะ,นายธีรวัฒน์ แคล่วคล่อง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: นายเจษฎา ฉายถวิล,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร5 ห้อง522
ผู้ดูแล: นายถวัลย์ สารการ,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โดม?100?ปี
ผู้ดูแล: ครูปิยรัตน์? วันทา,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้ดูแล: นางอุบล อังคะรุด,น.ส.พรชนิตา ภูเนตร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 325, ห้อง 335
ผู้ดูแล: นายปานทอง เถาว์ชาลี,นายสาโรช คุ้มครอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ศูนย์ครอบครัวพอเพียง
ผู้ดูแล: นางประหยัด ทองภูธรณ์ ,นางสาวนพวรรณ เจริญไทย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้อง ผลิตเอกสารโรงเรียนกาฬสินธุืพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นายสมเกียรติ มัธยมนันทน์,นายสมเกียรติ มัธยมนันทน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคม
ผู้ดูแล: ครูกัลยาณี ชูศรีวัน,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ม้าหินอ่อนหน้าห้องสังคม
ผู้ดูแล: นางดวงกมล ยงประพัฒน์ นางพรมงคล วงศ์วิเศษ,นางจิตตะว...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องผลิตเอกสาร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นายสมเกียรติ มัธยมนันทน์,นายสมเกียรติ มัธยมนันทน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน 6/10 อาคาร7
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.อ.เนติ คิมหันต์,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางปาริชาติ ราชฤทธิ์,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: น.ส.สุคนธมารินทร์ สว่างภพ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โดม. 100 ปี
ผู้ดูแล: นายบุณยกฤต. หนองเสนา,นายกฤษณรักษ์. ภูบัวคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายจักรวาล ฆารเจริญ,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สระว่ายน้ำ
ผู้ดูแล: นายชูชัย ดาแก้ว,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นางสาวอรอุมา ภูคาม,นางสาววิชุดา นาฮ้อยทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงฝึกพลศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวนริศรา ประภาสโนบล,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามกีฬาฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายทศพล ภูบุญรอด,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงฝึกพลศึกษา
ผู้ดูแล: นางพจนีย์ จีระสมบัติ,
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 331
ผู้ดูแล: นางธิชาพร มหาแสน ,นางสาวภัทศุริญโญ. อินไชยา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นางสาวปวิชญา สีภา,
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 424
ผู้ดูแล: นางสุภัทรา ศรีเกิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 325
ผู้ดูแล: นายสุระศักดิ์ ศรีเกิด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์3
ผู้ดูแล: นายเดชฤทัย ฉายจรุง,นางสาวขิมนภา พระสวาง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้โครงการ MEP/IP
ผู้ดูแล: นางสาวมณีรัตน์ ทองดอนใหม่
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องเรียน 212
ผู้ดูแล: นางสาวจรัญญา ภูวิจิตร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: ห้องเรียน 213
ผู้ดูแล: นางสาวพัชวรรณ หันประดิษฐ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: อาคารศิลปะ3
ผู้ดูแล: เดชฤทัย ฉายจรุง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: อาคารศิลป์3
ผู้ดูแล: เดชฤทัย ฉายจรุง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร2
ผู้ดูแล: นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์,นางสาวสุพรรณี สุดสนธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง lab 124
ผู้ดูแล: นางรุ่งฤดี มาตนาเรียง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูชินวุฒิ หวายฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูชินวุฒิ หวายฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางศุภตา แสงใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
ผู้ดูแล: ครูพรชัย ครองยุติ ,ครูสุรัชตยา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูพรชัย ครองยุติ,ครูสุรัชตยา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูพรชัย ครองยุติ,ครูสุรัตญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร5
ผู้ดูแล: นางศุภตา แสงใส
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นางวลัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายวรพงษ์ ชาลี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย หาญอาษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: 210
ผู้ดูแล: นายวิทวัธ จันทร์สำโรง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสาระฯต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรา หินทุม,นางสาววาสนา จันทะประเทศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาเกาหลี
ผู้ดูแล: นางจิราเจต ศิริพานิช,นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นางสาวจีระวรรณ แสงจันดา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: นางณัฐณพิน สุณะไตรย์,นายกฤษณ์ ศิริวรินทร์
รับสมัคร: ม.4/14
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: นายฉัตรธนะวรภัทร พงค์ธนัชฉฎากร,นายยุทธนา จันบุตราช
รับสมัคร: ม.5/14
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์,นายขจรศักดิ์ ชูศรีวัน
รับสมัคร: ม.6/15
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล,นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกก่อง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 732
ผู้ดูแล: นายสุรจิตร โลหะมาศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: เรือนเพาะชำ
ผู้ดูแล: นางสาวเพลินพิศ ป้องวิชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 122
ผู้ดูแล: นางจีรนันท์ สิงหาทิพย์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 121
ผู้ดูแล: นายเฉลิมศักดิ์ อุดรบูรณ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: นายกริชรัตน์ แพทย์ผล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 135
ผู้ดูแล: นางรดา สินธุศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 125
ผู้ดูแล: นางพัชณีย์ นาแถมทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 123
ผู้ดูแล: นางชยุดา กนึกรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายนิรันต์ ม่องคหมื่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 724
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 734
ผู้ดูแล: นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล,นายพงศกร อิ่มเสถียร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 611
ผู้ดูแล: นายโกศล สีสังข์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางธิติยาญิ์ ภูพวกเดชา ,นางธิติยาญิ์ ภูพวกเดชา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: เนียรนภา อรรถวิลัย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: คุณครูวันเพ็ญ สืบบุตร
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 2
ผู้ดูแล: นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์,นางสาวสุพรรณี สุดสนธิ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 335
ผู้ดูแล: นายสาโรช คุ้มครอง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 325
ผู้ดูแล: นายปานทอง เถาว์ชาลี ,นางสาวปริศนา ปัณะกา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: หน้าอาคารประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูชุติกาญจน์ วารีขันธ์
รับสมัคร: ม.1, ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาววจี ศรีจรัญ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกพลศึกษา
ผู้ดูแล: นางสาวนริศรา ประภาสโนบล
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 417 (3/8)
ผู้ดูแล: ครูศรัญญา บุญจอม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ ทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายกรกช ธรรมกุล,นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางณัฐพร สิริกุลวงศ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 3
ผู้ดูแล: ครูศศิณา ลาภบุญเรือง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง132
ผู้ดูแล: นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม,นางสาวอรนุช โวหารกล้า
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 124
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 722
ผู้ดูแล: นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี,นางสาวพิรดา มาลาม
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์3
ผู้ดูแล: นายเดชฤทัย. ฉายจรุง,น.ส.ฉิมนภา. พระสว่าง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐวรพิชชา. วงศ์สินวิภากร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นางสาวลมัย ฆารไสว,นายสหชัย โรจนาศรี(นิสิต)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษา ( 231)
ผู้ดูแล: นางฉันทะยา ป้อมเสมา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียนอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูชิตวิชัย อิ่มรุ่ง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องม.2/6
ผู้ดูแล: ครูณรงค์ชัย หาญอาษา
รับสมัคร: ม.2, ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: กิ่งไผ่ ศรีคะรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 70 คน
สถานที่: ห้อง 421
ผู้ดูแล: นายวีระยุทธ มณีโคตร,นางสาวสุรีพร เอกภักดี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายรุ่งทิวา. วารีบ่อ,นาย สราวุฒิ ฉายพุด
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 232
ผู้ดูแล: นางรุ่งตวัน ยุบลชิต
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 123
ผู้ดูแล: นางอรนิจ นาชัยเวียง,นางสาวกฤษณา วรนาม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นางสาววิไลรัตน์ พาดี,นางสาวปภาวรินท์ ศรีมงคล
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอม
ผู้ดูแล: นาย ธวัช รังสร้อย,นางสาว สกาวเดือน ฉัตรสุวรรณ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคอม
ผู้ดูแล: นางสาวบุณรดา ปากดีสี,นายเจษฎา ตรีเดช
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Computer
ผู้ดูแล: นายบัณฑิต กำจรเมนุกูล,นางสาวกนกวรรณ แน่นอุดร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ121
ผู้ดูแล: ครูชยุดา กนึกรัตน์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: นางสาววิราพร จำปารัตน์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางณัฐนพิน สุณะไตรย์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สำนักงานบริหารงานทั่วไป
ผู้ดูแล: นางสาวบุณรดา. ปากดีสี,นายเจษฎา. ตรีเดช
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวเนตรชนก ศรีโท,นายนิติวัช วรสาร
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: นางสาวสุวรรณา กล้าหาญ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: นางสุรัตยา สาคมิตร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 326
ผู้ดูแล: นางกัตติกา สมีนาง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ,นางสาวกรรณิกา สมจิตร์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: นางวลัญช์ฤดี ปลื้มกิตติยากรณ์
รับสมัคร: ม.2/9
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายชินวุฒิ หวายฤทธิ์
รับสมัคร: ม.1/11
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นางพจนีย์ จีระสมบัติ,นายวรพงษ์ ชาลี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอลชายหาด
ผู้ดูแล: นายอธิการ โพพิทูล,นางธิชาพร มหาแสน
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล
ผู้ดูแล: นางสาววิสุดา นาฮ้อยทอง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.หญิงนพวรรณ สว่างบุญ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: หน้าห้องกลุ่มสารฯต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางสุภาพร สีสังข์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล,นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: นางสาวพิชญา ตริสกุล,นางจิตตรา พลวิจิตร์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องฝึกงานอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายธีรพงษ์ กล้าขยัน
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกก่อง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครู อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางมนสิชา อุดรบูรณ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: นายชาญ์นนท์ ศิลปแก่น
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ฆารชม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวสรัญญา ญาณประสงค์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางปิยะธิดา ขัณฑ์ชลา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวสายทอง อินธุโสภณ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสายทอง อินธุโสภณ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางรังษี พลโคกก่อง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: เรือนเพาะชำ
ผู้ดูแล: นางสาวเพลินพิศ ป้องวิชัย
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวอนิสสา อารมณ์สวะ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 732
ผู้ดูแล: นายสุรจิตร โลหะมาศ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 724
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 612
ผู้ดูแล: นายภาคภูมิ เนียมบุญ,นางสาวศิรินันท์ คำแข็งขวา
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: Lab 122
ผู้ดูแล: นางจีรนันท์ สิงหาทิพย์
รับสมัคร: ม.2
Note:-