เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/1


รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางวาสนา คงสมมาตร
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางเกตุวลี ศรีทอง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายวิวัฒน์พงษ์ พัทโท
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 232
ผู้ดูแล: นางสุภาพร สีสังข์ (0956586299)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางฉันทะยา ป้อมเสมา (0885720615)(ม.3)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 326
ผู้ดูแล: นางอังคนา มงคลสินธุ (0817172719)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/2
ผู้ดูแล: นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน (0918611721)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/3
ผู้ดูแล: นางสุภัทรา ศรีเกิด (0862249420)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/4
ผู้ดูแล: นายสุรศักดิ์ ศรีเกิด (0801794642)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/4
ผู้ดูแล: นายสุรศักดิ์ ศรีเกิด (0801794642)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/4
ผู้ดูแล: นายสุรศักดิ์ ศรีเกิด (0801794642)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง632
ผู้ดูแล: นางสาวกัตติกา ภูหานาม
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแดง หน้าอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวเนตรชนก ศรีโท นางบุญรดา ปากดีสี (087614613...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางเพ็ญพักตร์ พันธุนิบาตร (0801812247)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางรังษี พลโคกก่อง น.ส.สุชัญญาภูผาใจ
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 4 ชั้น 2
ผู้ดูแล: นางสาวนันทพร มุลวิไล (0862268726)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 522
ผู้ดูแล: นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ (0973216123)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: น.ส.ณัฐพร โสพันธ์ขันธ์ (0899402240)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: น.ส.ปรีดาพร แก้วนามไชย (0862393000)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกกล่อง (0811357892)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกกล่อง (0811357892)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกกล่อง (0811357892)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Lab 121
ผู้ดูแล: นางเครือมาศ ธรรมประชา (0933259906)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 611
ผู้ดูแล: นายโกศล สัสังข์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางเครือวัลย์ ปัญญามี (นางเครือวัลย์ ปัญญามี)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์ (0864990360)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์ (0832812987)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยมอาคาร6
ผู้ดูแล: นางณัฐวรนิชชา (0638042459)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายสุรวิทย์ ลาภลุญเรือง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี (08...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย นายสุรจิตร โลหะมาศ นางสาว...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย นายสุรจิตร โลหะมาศ นางสาว...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายธวัช รังสร้อย นายชานนท์ ศิลปแก่น (0862205334)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชานนท์ ศิลปแก่น (0862205334)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชานนท์ ศิลปแก่น (0862205334)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายวิจิตร ภูโอบ (0895697387)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 2
ผู้ดูแล: นายบวร ฉายถวิล (0898621845)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพัฒนาพร เขจรนิตย์ (0910616254)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพัฒนาพร เขจรนิตย์ (0910616254)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/9
ผู้ดูแล: นายวีระยุทธ มณีโคตร (0632812049)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/9
ผู้ดูแล: นายวีระยุทธ มณีโคตร (0632812049)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 323
ผู้ดูแล: ครูกาญจนา ลาภบุญเรือง (0849815439)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/9
ผู้ดูแล: นายวีระยุทธ มณีโคตร (0632812049)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ สว่างบุญ (0834121969)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 331
ผู้ดูแล: คุณครูจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ สว่างบุญ (0834121969)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.หญิง นพวรรณ สว่างบุญ (0834121969)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพวรรณ สว่างบุญ (0834121969)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 325
ผู้ดูแล: นางนาถนภา สารทะวงศ์ (0890947513)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 336
ผู้ดูแล: นางพูลทรัพย์ วุฒิปรีดี (0896252435)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/1
ผู้ดูแล: นางศริยา ระดาฤทธิ์ (0958611721)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ (0872275744)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร (0828724066)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/5
ผู้ดูแล: นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก (0896172016)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางวิไลวรรณ ศุขศานต์ นางสาวชุติมา ดงเรียงลาด (06...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องหมอภาษา
ผู้ดูแล: นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์ (0818720649)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์ นางสาวพิชญา ตริสกุล (0899428...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางจิตตรา พลวิจิตร์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์ นางสาวพิชญา ตริสกุล (0899428...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ นิยมธรรม (0815444990)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ (0854641729)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์ 3
ผู้ดูแล: นายเดชฤทัย ฉายจรุง (0847990341)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 133
ผู้ดูแล: นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี (0870380245)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้ (0862220688)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 2/7
ผู้ดูแล: นายภาสกร (0637606888)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: บริเวณอาคาร 1
ผู้ดูแล: นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ (0926486495)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแดงหน้าวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูเนตรชนก ศรีโท
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: นายเจษฎา ฉายถวิล (0610458098)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล 2
ผู้ดูแล: นายณัฐกรณ์ โพธิ์ปัตชา (0899863196)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล 2
ผู้ดูแล: นายณัฐกรณ์ โพธิ์ปัตชา (0899863196)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายชินวุฒิ หวายฤทธิ์ (0883382029)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางเนียรนภา (0879476856)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: แลบฟิสิกส์ตึก 6
ผู้ดูแล: นายสายวสันต์ วารี
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายรุ่งทิวา วารีบ่อ (0619263292)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอล
ผู้ดูแล: นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ นายวรพงษ์ ชาลี นางสาวศุภานั...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: นางพัทราพร ลาภบุญเรือง (0867169670)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง (0932575034)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 4
ผู้ดูแล: นายเลิศ ปรีดี (0981201836)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสายทอง อินธุโสภณ นายณัฐวุฒิ อุ่นบุรมย์ (08927...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์ (0892790004)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 123
ผู้ดูแล: นางอรนิจ นาชัยเวียง (0864557605)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 7
ผู้ดูแล: นางประจักษ์ ปรีพูล (0849543717)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นายทศพล ภูบุญรอด นายสุรพงษ์ ธรรมวงศา นายจักรวาล ...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นายวรพงษ์ ชาลี (0653251229)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นายทศพล ภูบุญรอด นายสุรพงษ์ ธรรมวงศา นายจักรวาล ...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 328
ผู้ดูแล: นางสาววจี ศรีจรัญ (088582866)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 328
ผู้ดูแล: น.ส.ยุพาพรรณ เหล่าทองสุข (0949641616)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย หาญอาษา (0934176592)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องการงาน
ผู้ดูแล: นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูล (0895746291)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ (0862329412)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 1/2
ผู้ดูแล: นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ (0862329412)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามวอลเล่ย์บอลในร่ม
ผู้ดูแล: นางพจนีย์ จีระสมบัติ
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล ในร่ม
ผู้ดูแล: นางธิชาพร มหาแสน นางสาวนริศรา ประภาสโนบล (089841...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ ม.1
ผู้ดูแล: นางสมคิด ภูถมดี (0861337726)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.ต้น
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา (0878580469)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.ต้น
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา (0878580469)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.ต้น
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา (0878580469)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.2/8
ผู้ดูแล: นางจีรนันท์ ผลเรือง (0918676634)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 722
ผู้ดูแล: นางสาวพิรดา มาลาม นางสาววิไลรัตน์ พาดี (08856250...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 722
ผู้ดูแล: นางสาวพิรดา มาลาม นางสาววิไลรัตน์ พาดี (08856250...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง สอวน.
ผู้ดูแล: น.ส.ธิติยา บุญเสนาะ นางชยุดา กนกรัตน์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 415
ผู้ดูแล: นางพนิดา พาโสมนัสสกุล (0844283173)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายพีรวิศ โพธิทองดี นางศุภนิตย์ พุทธิวงศ์ (08721...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายพีรวิศ โพธิทองดี นางศุภนิตย์ พุทธิวงศ์ (08721...
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายพีรวิศ โพธิทองดี นางศุภนิตย์ พุทธิวงศ์ (08721...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาไทย
ผู้ดูแล: นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร นางสาวนุชรีพร นาถมทอง (0877...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์ (0897110722)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.1/9
ผู้ดูแล: นางสาวลมัย ฆารไสว นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร (086240142...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยา ศิริแสงสกุล (087235554)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางจาริณี สุวรรณรักษ์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสหกรณ์ร้านค้าฯ
ผู้ดูแล: นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ (0956618960)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางนิพรลัย ศรีสิงห์
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางนิพรลัย ศรีสิงห์
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางนิพรลัย ศรีสิงห์
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 132
ผู้ดูแล: นางสาวรัตติยา ภูบุญเติม (0821041348)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ฆารชม นางสาวแสงรติกานต์ พันคลอง (08575...
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางศุภตา แสงใส (0817497016)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ บัวเกิด (0945421456)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ บัวเกิด (0945421456)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกุล (0847890444)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ บัวเกิด (0945421456)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกุล (0847890444)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: ว่าที่ร้อยตรีพิษณุกุล (0847890444)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต/แหล่งเรียนรู้ ริมปาว ริเวอร์ไซต์ฟาร์ม
ผู้ดูแล: นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้ (0918631088)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าห้อง New
ผู้ดูแล: นางณัฐนพิน สุวรรณไตรย์ (0819549896)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ผู้ดูแล: นายธีรพงษ์ กล้าขยัน (0862402102)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง ม.2/1
ผู้ดูแล: น.ส. เพลินพิศ ป้องวิชัย
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางนาถนภา สารทะวงศ์ (โทร 0890947513) นางสาวจันทน...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางวาสนา คงสมมาตร (โทร 0885618139) นางเกตวลี ศร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสืบค้น อาคาร 1
ผู้ดูแล: ูนางรดา สินธุศิริ (โทร 093-5614296)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุดสวน
ผู้ดูแล: คุณครูพิสมัย พงษ์ศรีลา คุณครูณัฐริกา ฉายสถิตย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง lab 135
ผู้ดูแล: นางอะโน มรรควิจิตร (โทร 0834515200)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานสวนพฤกษศาสตร์ ข้างห้องพักครูวิทย์
ผู้ดูแล: นางรัตนา ลครรำ ( โทร 0885715011)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 526
ผู้ดูแล: นางอันธนา มงคลสินธุ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 37 คน
สถานที่: ห้อง 225
ผู้ดูแล: Leah Cabalaghan
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 538
ผู้ดูแล: นางฉันทะยา ป้อมเสมา (โทร 0849534822)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางรุจิรา คลังบุญคลอง (โทร 0874207288)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวณัฐพร โสพันธ์ขันธ์ (0899402240)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสุภาพร สีสังข์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวกัตติกา ภูหานาม (โทร 0918672676)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางพัฒนาพร เขจรนิตย์ (โทร 0910616254)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 324
ผู้ดูแล: นางสุรีรัตน์ มะธิปะโน นางสุภัทรา ศรีเกิด นายสุ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล (โทร 0844283115)
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง MEP/IP
ผู้ดูแล: ครูปิติภัทร พาโสมมนัสสกุล (โทร 0844283115)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยา ศิริแสงสกุล (โทร 0872355554)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 224
ผู้ดูแล: Teacher Aileen Matienzo (โทร 0943853601)
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องพักครูวิทย์
ผู้ดูแล: นางขวัญจิตต์ เชาว์พาณิช (โทร 0862399222)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ดูแล: นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ใต้อาคาร5
ผู้ดูแล: นายณรงค์ชัย หาญอาษา (โทร 0934176592)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางปญจรจน นาจอมเทียร (0942906793)
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: หน้าห้องนิวซีแลนด์
ผู้ดูแล: นางณัฐนพิน สุณะไตรย์ (โทร 0819549896)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 223
ผู้ดูแล: Teacher Rudy Sabonnadiere (โทร 0969364642)
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Lab 121
ผู้ดูแล: นางเครือมาศ ธรรมประชา (โทร 0933259906)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 222
ผู้ดูแล: Teacher Kwangsoo Kim (โทร 0991421911)
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 125
ผู้ดูแล: นางสาวญานษา สุวรรณรักษ์ (โทร 0935356294)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวปรีดาพร แก้วนามไชย (0862393000) นางสาวนิตย...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง MEP/IP
ผู้ดูแล: นายธรรมธัช บาศรี (โทร 0952217497) นางสาวจีระวรรณ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องTO BE NUMBER ONE
ผู้ดูแล: นายวิจิตร ภูโอบ (โทร 0895697387) นางศุภลักษณ์ เ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวธิติยา บุญเสนาะ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 532
ผู้ดูแล: นายศักดิ์ชัย อดิสรณกุล (โทร 0878542537)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายบวร ฉายถวิล
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง 212
ผู้ดูแล: ครูพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิช (โทร 0910605960)
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 124
ผู้ดูแล: นายภาคภูมิ เนียมบุญ (โทร 0614159542) นางสาวศิริน...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางรังษี พลโคกก่อง (โทร 0887459829) นางสาวสุฌัชญ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางเครือวัลย์ ปัญญามี (โทร 0872360990)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ร่มไทยอาคารเกษตร
ผู้ดูแล: ครูนิรันต์ ม่องคำหมื่น(โทร 0813200270)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Eric
ผู้ดูแล: นางศรัญญา จันทร์เพ็ญ (โทร 0973216123)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางพัชนีย์ นาแถมทอง (โทร 0636255941)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 134
ผู้ดูแล: นายอมรฤทธิ์ อุทรักษ์ (โทร 0857468782)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องผลิตเอกสาร
ผู้ดูแล: นายสมเกียรติ มัธยมนันทน์ (โทร 0810512807)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์ 3
ผู้ดูแล: นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรือง (โทร 0819546058)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายพรชัย ครองยุติ (โทร 0919643596) นายรุ่งทิวา ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: นางอลงกรณ์ สีลาพันธ์ (โทร 0850076723)
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: Mr.Jonathan นางสาวนันจ์ลินี ภานุมาศภัสสร
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้อง IMS
ผู้ดูแล: นายเธียรวิชญ์ ปรีประดิษฐ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.1/13
ผู้ดูแล: นางสมคิด ภูถมดี
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.1/14
ผู้ดูแล: นางสาวจีราภรณ์ มิ่งขวัญ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 2/13 TSM
ผู้ดูแล: นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 2/14 TSM
ผู้ดูแล: นางสาวจุราลักษณ์ คชรมย์ นางสาวปารินทร์ ราชภักดี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 3/13 TSM
ผู้ดูแล: นางอรนิจ นาชัยเวียง
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 3/14 TSM
ผู้ดูแล: นางอัจฉรา ทิพย์อุทัย
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 4/13 GC
ผู้ดูแล: นางสาวนันทิยา พัฒนชัย นางสาวสุพัตรา นนทะภา
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 5/13 GC
ผู้ดูแล: นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรี นางสาวธารทิพย จันทรนิมะ
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องเรียน 6/13 GC
ผู้ดูแล: นายเรืองเดช ภูโบราณ นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัย นายภ...
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 150 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นางสาวเนตรชนก ศรีโท (โทร 0876146136)
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 160 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นางสาวบุณรดา ปากดีสี นายชาญ์นนท์ ศิลปะแก่น
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 170 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ (โทร 0956618960)
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูกริชรัตน์ แพทย์ผล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายยุทธนา จันทร์เพ็ญ (โทร 0956109246)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 132
ผู้ดูแล: นางสาวอรนุช โวหาร นางสาวกิ่งแก้ว จุนทกอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 331
ผู้ดูแล: นางพูลทรัพย์ วุฒิปรีดี (โทร 0918617233) นางจุฑาภ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานหน้าห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นางมัณฑนา แพทย์ผล (โทร 0866351557)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง ม.4/2
ผู้ดูแล: นางจาริณี สุวรรณรักษ์ (โทร 0899447849
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางมณีรัตน์ เพ็งสลุง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 532
ผู้ดูแล: นายวิศณุ พลวิจิตร์ (โทร 0800061957)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นายวิศรุต คำพันธ์ (โทร 0653191426)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นางประหยัด ทองภูธร (โทร 0872145513) นางอุบล อัง...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายธวัช รังสร้อย (โทร 0862205334)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: นายชวลิต แสงศิริทองไชย (โทร 0828556550) นายสุรจิ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 611
ผู้ดูแล: นายโกศล สีสังข์ (โทร 0862367009)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งไผ่ แสงแก่นสาร (โทร 0828724066)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.หญิงนพวรรณ สว่างบุญ (โทร 0834121969)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.ต.หญิงนพวรรณ สว่างบุญ (โทร 0834121969) ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลาแปดเหลี่ยม/สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นางสาวชุติกาญจน์ วารีขันธ์ (โทร 0626894539)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลา 8 เหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางสาววันเพ็ญ สืบบุตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: เรือนพยาบาล
ผู้ดูแล: นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์ (โทร 0648455787) นางสาว...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางลินดา เขจรแข
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ดูแล: นางศิริวรรณ ศรีทอง (โทร 0817683159)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวกิ่งแก้ว จุนทกอง นางสาวจุราลักษณ์ (092-29072...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องดนตรีพื้นเมือง
ผู้ดูแล: นายเจษฎา ฉายถวิล (โทร 0610458098)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: ห้องดนตรีสากล 2
ผู้ดูแล: นายณัฐกรณ์ โพธิ์ปัตชา (โทร 0899863196)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องวงโยธวาทิต
ผู้ดูแล: นายชินวุฒิ หวายฤทธิ์ (โทร 0883382029)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต/แหล่งเรียนรู้ริมปาวริเวอร์ไซด์ฟาร์ม
ผู้ดูแล: นายณัฐวัฒน์ ภูดอกไม้ (โทร 0918631088)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นางสาวกัลยาณี ชูศรีวัน (โทร 0873995391)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูกริชรัตน์ แพทย์ผล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะ (โทร 0854641729)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาต่างประเทศที่ 2
ผู้ดูแล: นางสาวพัชรา หินทุม (โทร 0917393118)
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 26 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางชวนพิศ โนนสินชัย (โทร 0925529232) นางสุกัญญา ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก (โทร 0896172084)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ดูแล: นางศิรนันท์ บำรุงกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องสมุดพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นางจรรภวัสณ์ ทุมวงค์ (โทร 0868641026) นางสาวสุภา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องสมุดพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ฆารชม (โทร 0857519005) นางสาวสุทธิภาณี...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นายถวัลย์ สารการ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามบาสเกตบอล
ผู้ดูแล: นายอนุรักษ์ บุญเรืองจักร (0969960415) นายบุริศร์...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางละอองดาว จิตต์พิริยะการ (โทร 0909936062)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: น.ส.สุคนธมารินทร์ สว่างภพ (โทร 0818724230)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางชุลีวรรณ ศรีจำนง (โทร 0899428651)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางนพรัตน์ ขันพิมูล (โทร 0895746291)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: นายชิตวิชัย อิ่มรุ่ง (โทร 0932575034)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง สวอว. เคมี
ผู้ดูแล: ครูพัชนีย์ นาแถมพลอย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นายเลิศ ปรีดี (โทร 0981201836)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานประดู่
ผู้ดูแล: นายฉัตรชัย ขันธวุฒิ (โทร 0625038935)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: ว่าที่ ร.อ.เนติ คิมหันต์ (โทร 0801999252)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์ (โทร 0892790004)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์เกาหลี
ผู้ดูแล: นางจิราเจต ศิริพานิช (0859297194)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ อาคาร 6
ผู้ดูแล: นายสายวสันต์ วารี (โทร 0935605554)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: บริเวณด้านหลัง อาคารประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: นางสุกัญญา ชัยปัญญา (โทร 0878580468)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคารอเนกประสงค์ 100 ปี
ผู้ดูแล: นายบุณยกฤต หนองเสนา (โทร 093071990)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: โดม 100 ปี
ผู้ดูแล: นายจักรวาล ฆารเจริญ (โทร 0820239849)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายทศพล ภูบุญรอด (โทร 0653251229)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: Nguyen Thi Thanh (โทร 0832896411)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ชั้น 1 อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวยุพาพรรณ เหล่าทองสาร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ชั้น 1 อาคาร 5
ผู้ดูแล: นางสาวภัคนันท์ ปัญญา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายภาสกร วงศ์วิริยะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: หมวดวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: รัตติยา ภูบุญเติม (โทร 0821041348) สุภาพร อาคะร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.2/1
ผู้ดูแล: นางฉวีวรรณ กองทอง (โทร 0892781294) นางปาริชาติ ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.2/8
ผู้ดูแล: นางจีรนันท์ ผลเรือง (โทร 0626894539)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นางวชิราภรณ์ ทิพย์ศิริ (โทร 0862329412)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: นายพลวิวัฒน์ ปะระทัง (โทร 0807547892)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 333
ผู้ดูแล: นางกาญจนา ลาภบุญเรือง (โทร 0849815493)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นายพิทักษ์ ภูจอมเพชร (โทร 0877133249) นางวิไลวรร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สนามวอลเลย์บอล ในร่ม
ผู้ดูแล: นางสาวนริศรา ประภาสโนบล (โทร 0898412491) นางพจนี...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด
ผู้ดูแล: นายพรชัย ครองยุติ นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: สระว่ายน้ำ
ผู้ดูแล: นายชูชัย ดาแสง (0850074639)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางสาวเพลินพิศ ป้องวิชัย (โทร 0913656319)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายวิโรจน์ สุขประเสริฐ (โทร 0872275744)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์
ผู้ดูแล: นายกฤษฎาคม ปัญจะ (โทร 0879533172)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องทัศนศิลป์ 3
ผู้ดูแล: นายเดชฤทัย ฉายจรุง (โทร 0847990341)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สวนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูเนียรนภา อรรถวิลัย (โทร 0879476856)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นางนภาพร พรมรัตน์ นางสาวอัญชลี พึ่มชัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: นายพีรวิศ โพธิทองดี (โทร 0872172826) นางศุภนิตย...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นางชูศรี สิงสุธรรม (โทร 0935420606)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลา 8 เหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางกมลรัตน์ ภูดอกไม้ (โทร 0862220688)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ศาลา 8 เหลี่ยม
ผู้ดูแล: นางสาวลมัย ฆารไสว (โทร 0862401422)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประดิษฐ์
ผู้ดูแล: นางอรุณศรี แม็กซ์ฟิลด์ (โทร 0897110722)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นางศศิณา ลาภบุญเรือง (โทร 0934269652)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ลานมรกต
ผู้ดูแล: นายอิทธิพล พลโคกก่อง (โทร 0811357892)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: บริเวณหน้าห้องสังคมฯ
ผู้ดูแล: นางดวงกมล ยงประพัฒน์ (โทร 0885633226) นางจิตตะวั...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ผู้ดูแล: นายสุพัฒน์ วงศ์วิเศษ (โทร 0956618960) นายจำรูญ ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ สอวน.
ผู้ดูแล: นางชยุดา กนึกรัตน์ (โทร 0929349284)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 124
ผู้ดูแล: นางรุ่งฤดี มาตนาเรียง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเรียน ม.6/10
ผู้ดูแล: นายสมบูรณ์ บุหงาเกษมสุข (โทร862255118)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสาวนิพรลัย ศรีสิงห์ (โทร 0832812987)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องหมอภาษา
ผู้ดูแล: นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์ (โทร 0818720649) นางประจัก...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางนันท์นภัส พิมพะนิตย์ (โทร 0864990360)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ บัวเกิด (โทร 0945421456)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ใต้ถุนอาคาร 5
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ แจ่มพงษ์ (โทร 0878569176) นายอภิชาติ ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ว่าที่ รต.พิษณุกูล กูลธวัชศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง 133
ผู้ดูแล: นายวัชรพงศ์ เอกตาแสง (โทร 0810553770)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดพิทยาสรรพ์
ผู้ดูแล: นางสาวกรรณิกา สมจิตร์ (โทร 0874916269)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องงานบ้าน
ผู้ดูแล: นางสาวพิชญา ตริสกุล (โทร 0952199905)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 38 คน
สถานที่: ห้องงานบ้าน
ผู้ดูแล: นางวราภรณ์ นิยมธรรม (โทร 0815444990) นางจิตตรา ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์สังคมฯ
ผู้ดูแล: นางธิดาพร นามวงค์ษา (โทร 0965566443)
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางสายทอง อินธุโสภณ (โทร 0892748558) นางสาวจุรีพ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: นางปิยะธิดา ขัณฑ์ชลา (โทร 0878672835) นายเทอดพงษ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 28 คน
สถานที่: โรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์
ผู้ดูแล: นายธีรพงษ์ กล้าขยัน (โทร 0862402102)
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-