ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2566

โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 ( ปิดสมัครในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.)

4. นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ให้เลือกชุมนุมที่ทางโครงการกำหนดไว้ให้เท่านั้น !!

5. สำหรับนักศึกษาวิชาทหาร ให้ลง กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเลือกชุมนุมนักเรียน ชั้น ม.1-6 ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายใจกล้า  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  1234567890123 (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


6. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม

ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม ครูวีระยุทธ มณีโคตร และครูเนตรชนก ศรีโท ที่ห้องวิชาการ

โทร 043-840016